Canard et Lotus – U Van An

  • Ủ Văn An
  • 46 Tay Ho, Hanoi
  • Lacquer Paintings
  • Lacquer on a wooden panel
  • 76.7 cm x 62.7 cm
  • Mani Foundation
Ủ VĂN AN (sn.1911 - )
U VAN AN (born 19111 - )
 
Vịt và hoa sen
Duck and lotus

Sơn mài trên tấm gỗ

Lacquered wooden panel

Ký tên góc dưới bên phải

Signed lower right76.7 x 62.7 cm

Nguồn gốc: Bộ sưu tập của Thuyền trưởng Monsieur F., được mua vào những năm 1950

Origin: Collection of Captain Monsieur F., acquired in the 1950s

Mani Foundation © 2023. All Rights Reserved.