Deer in a forest – Tran Phuc Duyen

Trần Phúc Duyên , 1952 , Hanoi, Ho Chi Minh
  • Trần Phúc Duyên
  • 46 Tay Ho, Hanoi
  • Lacquer Paintings
  • Lacquer on a wooden panel
  • 44cm x 56cm
  • Mani Foundation
TRẦN PHÚC DUYÊN (1923 - 1993)
TRAN PHUC DUYEN (1923 - 1993)
 
Nai trong rừng
Deer in a forest
 
Sơm mài trên gỗ
Lacquer on wood
 
Ký chữ Duyên và ghi năm 52 và chữ P ở góc dưới bên phải
Signed Duyen, dated 52 and monogramed P (lower right)
 
Kích thước không khung/ unframed: 44 cm x 56 cm; 17 ⅜ x 22 in.
Kích thước có khung/ framed: 50.5 x 62.5 cm; 19 ⅞ x 24 ⅝ in.

Mani Foundation © 2023. All Rights Reserved.