Deux pêches – Nguyen Van Minh

Nguyễn Văn Minh , 1994 , Hanoi
  • Nguyễn Văn Minh
  • 46 Tay Ho, Hanoi
  • Lacquer Paintings
  • Lacquer on a wooden panel
  • 45,5 cm x 90,5 cm
  • Mani Foundation

NGUYỄN VĂN MINH (1930-2014)

NGUYEN VAN MINH (1930-2014)

Hai quả đào, 1994 

Two Peaches, 1994

Sơn mài và vàng nổi bật

Lacquer with red and gold

Ký tên và ghi ngày tháng phía dưới bên trái

Signed and dated in the right bottom corner

45,5 cm x 90,5 cm

Leave a Reply

Mani Foundation © 2023. All Rights Reserved.