Sampans on the Saigon River – Nguyen Van Ro

Nguyễn Văn Rô , 1950-1960 , Hanoi
  • Nguyễn Văn Rô
  • 46 Tay Ho, Hanoi
  • Lacquer Paintings
  • Lacquer on a wooden panel
  • 40 cm x 59,5 cm
  • Mani Foundation

NGUYỄN VĂN RÔ (1921-1997)

NGUYEN VAN RO (1921-1997)

Tấm sơn mài

Lacquer Panel

Sơn mài nhiều màu và vàng trên bảng gỗ có nền đỏ.

Polychrome and gold lacquer on wooden panel with red background.

Ký tên phía dưới bên phải.

Signed lower right.

Kích thước: 40 x 59,5 cm

Dimensions: 40 x 59,5 cm

Mani Foundation © 2023. All Rights Reserved.