Two Young Girls In A Jar Stall – Kim Dong

Nguyễn Kim Đồng Hanoi, Ho Chi Minh
  • Nguyễn Kim Đồng
  • 46 Tay Ho, Hanoi
  • Lacquer Paintings
  • Lacquer on a wooden panel
  • 74 cm x 100 cm
  • Mani Foundation

KIM ĐỒNG (sn.1922-2009)

KIM DONG (born 1922-2009)

Hai cô gái trẻ trong một gian hàng chum

Two young girls in a jar stall

Sơn mài trên tấm gỗ

Lacquer in a wood panel

74 cm x 100cm

Mani Foundation © 2023. All Rights Reserved.