Two Young Girls seated and feeding doves – Nguyen Khang

  • Nguyễn Khang
  • 46 Tay Ho, Hanoi
  • Lacquer Paintings
  • Lacquer
  • 171,6 cm x 89,4 cm
  • Mani Foundation

NGUYỄN KHANG (1912-1989)

NGUYEN KHANG (1912-1989)

Hai thiếu nữ ngồi cho chim bồ câu ăn, mặt trời, chim bồ câu bay và hai con hải cẩu

Two young girls seated and feeding doves, the sun, doves in flight and two seals

Tấm sơn mài 

Lacquer panel

Bảng gỗ sơn vàng, bạc và đỏ trên nền đen

Gold, silver and red lacquer wooden panel on black background

Kích thước: 171,6 cm x 89,4 cm

Dimensions: 67 1/2 x 35 1/4 in

Mani Foundation © 2023. All Rights Reserved.